IsolaCinema - KinoOtok » Video na pla??i 2005

Video na pla??i 2005

Trailer

VideoTrailer
[3 Mb]

Spored Videa na pla??i

Izbrala Sabina ĐogiÄ?.

Programske sekcije Videa na pla??i

O Videu na pla??i

V neposredni bli??ini izolskega svetilnika, se bo vsako noč, na komaj 12m2 platnu, zgrinjala paleta raznovrstnih filmskih del (dokumentarnih, animiranih igranih in eksperimentalnih), ki niso do??ivela povečave na filmski trak zaradi različnih razlogov, najsi so bili finančne, tehnične ali pa čisto osebne narave. Lahko je ??lo za manj??e, manj pretenciozne projekte ali za intimnej??e, lirične dokumente določenega časa in okolja, ki so zahtevali izjemno omejeno snemalno ekipo.

Nekatere avtorje filmov smo imeli prilo??nost odkriti na filmskih festivalih po Evropi, drugi se bodo z močjo filmskega pripovedovanja na velikem platnu spogledali prvikrat.

Video na pla??i ali takoimenovani neuradni program bo dopolnjeval uradni festivalski program iz mestnih kinodvoran, raz??irjal njegove meje ter posku??al premostiti, z ekonomskega vidika dostikrat nepremostljivo, brezno med manj??imi in večjimi filmskimi »podjetji« ter spodbuditi k njihovi povezanosti in zdru??ljivosti. Prvenstvena ??elja vzpostavitve tega programa je, da omogoči pretok idej in znanja med avtorji, ki se med seboj ne poznajo in ki lahko dozorijo le preko drugih.

Za leto??nji program Video na pla??i, ki se bo vsako noč vrtel v neposredni bli??ini izolskega svetilnika, se je letos prijavilo pribli??no 130 filmov med drugim iz Palestine, Izraela, Kitajske, Irana, Argentine, Ä?ila, Nemčije, Italije, Avstrije, Francije, Portugalske, Filipinov, Egipta - dobra polovica pa kar iz Slovenije. Velika večina je dokumentarnih, na drugem mestu so eksperimentalni, v zelo majhnem ??tevilu pa tudi animirani in igrani filmi, kar je bilo za digitalno produkcijo tudi pričakovati. Kriteriji za splo??en izbor so bili predvsem: sve??ina idej, forma (filmska govorica) in sporočilna vrednost. Pri izboru slovenskih filmov je bil kriterij nesorazmeren glede na izbor tujih filmov, predvsem zaradi raznolikosti prijavljenih del, ki so poleg ??elenih tipov filma (igranega, animiranega, eksperimentalnega in dokumentarnega) obsegala tudi turistične, izobra??evalne, televizijske filme in video in??talacije.

Spodaj objavljamo rezultate izbora z naslovi filmov, ki bodo prikazani v okviru programa Video na pla??i na festivalu Kino Otok - Isola Cinema, od 25. do 30. maja 2005 v Izoli. Program bo razvr??čen v sklope. Urnik celotnega programa bo objavljen naknadno. Naslovi filmov so razvr??čeni po dr??avah. Najprej Slovenija in nato ostale dr??ave po abecedi.

Edit this entry.