IsolaCinema - KinoOtok » spremljevalni program kino otoka 4

spremljevalni program kino otoka 4

??IVI SVETILNIK

Ko projektorji ugasnejo, se filmska kolonija z otoka vsak veńćer zbere in dru??i na izolski pla??i Svetilnik, kjer bo festival dopolnjevalo sredi??ńće z bogatim spremljevalnim programom, ki bo nastajal v sodelovanju s Klubom izolskih ??tudentov in dijakov (KI?†D). ??ivi Svetilnik je prostor za umetni??ke delavnice, vzdu??je nońćne pla??e bodo prińćarali avtorji sodobnega plesa in ulińćnega performansa. Za ritme bodo poskrbeli jam sessioni, delavnice alternativnega bobnanja in did??eji. Letos bo Svetilnik tudi filmska lokacija PAH-FESTA, v festivalskih dneh in veńćerih pa bo v sodelovanju z Multimedijskim centrom Pina ponujal spletno deskanje na pla??i.

scenaristińćna delavnica: poka??i jezik

Uspe??ni filmi temeljijo na dobrih scenarijih, dobri scenariji pa na dobro povedanih zgodbah. Kako torej povedati zgodbo na filmski nańćin – na scenaristińćni ??oli Poka??i jezik


Poka??i jezik
je specializirana scenaristińćna ??ola, ki ??e deseto leto uspe??no pomaga scenaristom izoblikovati njihove ideje in zgodbe v uspe??ne scenarije. Tokrat v sodelovanju s festivalom Kino Izola, 1. in 2. junija, Poka??i jezik vabi na intenzivni dvodnevni program zańćetnih delavnic in predavanj o pisanju za film. S pomońćjo mentorjev bodo udele??enci imeli prilo??nost nauńćiti se, kako povedati svojo zgodbo na filmski nańćin. Seznanili se bodo s fazami pisanja scenarija, ter zańćeli razvijati svoje osnovne ideje in prebliske, v izoblikovane premise, log-line in sinopsise. Po ogledanih filmih in analitińćnem premisleku, o tem kaj je filmska struktura, suspenz, stil ali ??anr, bodo tudi njihovi liki o??iveli v zanimive filmske junake, v situacijah in prizorih, ki bodo mogońće nekońć tudi sami privabili ??tevilno obńćinstvo v kino dvorane.

Predstavili bomo tudi eno izmed najbolj??ih knjig na temo scenaristike, z naslovom Zgodba, slavnega Roberta McKeeja. Sledila bo predstavitev lanskoletnih udele??encev Poka??i jezik in njihovih projektov: Matev??a Luzarja in drugih. Pridru??ili se jim bodo tudi avtorji najbolj??ih dija??kih filmov lanskega skupnega projekta, Poka??i jezik s Cankarjevim literarnim festivalom.

Mentorji so: Ana Lasiń?, Miha Mazzini, Matev?? Luzar in Zdravko Du??a.

Predavanja so odprta za vse obiskovalce festivala Kina Otok. Urnik delavnice je na voljo tule.

PAH-FEST: Mobitelov festival znotraj festivala

Med prvo edicijo festivala je Jan Cvitkovińć v enem izmed intervjujev napovedal, da bo Kino Otok nekońć obiskal Francis Ford Coppola. ń?eprav se njegova napoved v ??tirih letih ??e ni uresnińćila, je njegov leto??nji gost zagotovo korak v pravo smer. Christopher Coppola bo na festivalu izpeljal svoj PAH-FEST, ki obeta pravi mobilni in spletni filmski »festival znotraj festivala«.
PAH FEST – (PROJECT ACCESSIBLE HOLLYWOOD / PROJEKT DOSTOPNI HOLLYWOOD) – je nova oblika digitalnega medijskega festivala, ki se osredotońća na zgodbe in glasove malih ljudi. PAH-Fest vabi ljudi iz vseh kotińćkov sveta in nańćinov ??ivljenja, da s pomońćjo najnovej??e in profesionalne opreme izpovedo svoje digitalne zgodbe. Vsi filmi, ustvarjeni med festivalom, so nato dostopni v spletnem kinu na naslovu www.earsxxi.com.
Po mnenju Christopherja Coppole je namen PAH-FESTA potegniti ekskluzivistińćni Hollywood z njegovega piedestala in ga s pomońćjo digitalne tehnologije pribli??ati ljudem. Na njem tako lahko sodelujejo vsi, ne le filmski ustvarjalci. In kot pravi Coppola za slovenski PAH-Fest: »Rad bi videl, kako se vodovodar, ribińć, taksist ali kipar loti posneti 1-minutno umetnino z mobilnim telefonom na neprińćakovano temo, ki jo bom dolońćil.«

KINO ?†TADION

Na vodstvo nogometne uprave Kino Otoka je lani prispelo povabilo Gertjana Zuilhofa, velikega impresarija filmskega festivala v Rotterdamu, da mu pomagamo organizirati malonogometni turnir in pripeljemo tudi svojo ekipo. Hmm, smo si rekli, dobro se je razlegel glas o na??em festivalu, da nas veliki bratje poznajo tudi po tradicionalni oto??ki nogometni tekmi (nazadnje jo je vneto dokumentiral Abolfazl Jalili, a film ??e ni pripravljen za premiero). V treh letih gojenja te obfilmske panoge se je izoblikovalo kar spodobno nogometno mo??tvo z mońćnim mednarodnim glasom, Kino Otok FC pa je na kinofuzbalu v Rotterdamu osvojil srebrno kolajno. Tudi letos bomo festival okronali s tekmo med selekcijo Otoka in gostujońćimi Prijatelji na nogometnem igri??ńću ob izolski ??portni dvorani v neposredni bli??ini Kulturnega doma.

??IRIJA MLADIH

Skupina srednje??olcev bo ob ogledu filmov in pod strokovnim vodstvom mentorjem razmi??ljala o kinematografiji. »??irija mladih« posku??a dijakom pribli??ati nekoliko drugańćen film, kot so ga vajeni iz kinematografov in televizije, omogońća jim poveńćati obńćutljivost do filma in nekoliko nadomesti primanjkljaj filmskega programa v srednjih ??olah. Mlada ??irija bo na dodatni projekciji svojim vrstnikom predstavila zmagovalca.

Edit this entry.