USTANOVLJENO DRU? TVO KINOTEKA

walden, 24/04/2006 v kategoriji novice, zapisi

V soboto, 22. 4.2006, leto dni po smrti ustanovitelja in prvega direktorja Slovenske kinoteke Silvana Furlana, je bilo v Kulturnem domu v Novi Gorici ustanovljeno Dru??tvo kinoteka, v raz??irjenem imenu Dru??tvo prijateljev kinoteke Silvana Furlana. Predsednik dru??tva je postal Franci Slak.
Namen dru??tva, ki zdru??uje različne posameznike in skupine, je po svojih najbolj??ih močeh skrbeti za visoke kriterije stroke pri obravnavi in ustreznem predstavljanju slovenske in svetovne filmske dedi??čine ter filmske kulture in umetnosti nasploh.

Med ključne dejavnosti Dru??tva zato sodijo spodbujanje razvoja teoretske misli o filmski dedi??čini, spodbujanje izobra??evanja o filmski kulturi in umetnosti, povezovanje sorodnih skupin in institucij v mednarodnem in domačem prostoru, prirejanje filmskih večerov in drugih vrhunskih srečanj s filmi in njihovimi avtorji, izdajanje strokovnih publikacij ipd.
Ä?lani Dru??tva kinoteko razumemo kot prostor, ki predstavlja vir in spodbudo kulturnega diskurza. Prepričani smo, da je enakovredno podajanje, hranjenje in varovanje preteklosti filma hkrati z njegovo sedanjostjo, ki ga omogoča verodostojna kinotečna dejavnost, edino zagotovilo za filmsko prihodnost. Prav konstantna interakcija med preteklostjo in sedanjostjo zagotavlja enkratnost in neprecenljivost kinotečnega prostora; prostora, kjer si lahko zami??ljamo film onstran komercialnih zahtev. Temeljna vzpodbuda za osnovanje Dru??tva kinoteka je dejstvo, da na Slovenskem trenutno ni institucije, ki bi izkazovala polno vizijo in predanost navedenim vrednotam.

Na tem mestu bi se ??eleli zahvaliti ustanovi La Cineteca del Friuli, ki nam je za na?? ustanovitveni dan velikodu??no posodila filme iz svojega kinotečnega arhiva.

Ustanovni člani dru??tva so:
Nil Baskar, Pija Bodlaj, Metka Dari??, Samo Dekleva, Andrej Goričar, Jedrt Je?? Furlan, Nerina T. Kocjančič, Maja Krajnc, Bo??tjan Lah, ??enja Leiler, Jurij Meden, Anja Naglič, Ivan Nedoh, Ma??a Peče, Nina Peče, Stojan Pelko, Toma?? Perme, Martin Podrzavnik, Igor Prassel, Mateja Pro??a, Maja Rebov, Jo??e Rehberger Ogrin, Marjan Rozman, Franci Slak, Majda ? irca, Vlado ? kafar, ? pela ? mid, Andrej ? prah, Denis Valič, Koenraad Van Daele, Nadja Velu??ček.

Nove člane, ki jih zanima aktivno delovanje v dru??tvu za spodbujanje kinotečne dejavnosti, filmske kulture in umetnosti, vabimo, da se nam pridru??ijo: info@kinoteka.org

Več informacij na:
www.kinoteka.org