IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » Santiagovi dnevi v kinematografih!Santiagovi dnevi v kinematografih!

V okviru distribucije Otok se v Kinodvoru in art kino mre??i po Sloveniji od 13. septembra dalje prikazuje film Santiagovi dnevi re??iserja Josua Mendeza, gosta Kino Otoka 2. Glavni protagonist Santiago Roman se po letih bojevanja kot mlad veteran perujske mornarice vrne v Limo. Pripada izgubljeni generaciji, ki so jo zaznamovali vojna z Ekvadorjem, terorizem v rodni dr??avi in trgovina z mamili. Kot mnogi se je tudi Santiago ??rtvoval za napake in neodgovornost domańćih oblastnikov, zdaj pa pod te??o vojnih spominov i??ńće vero v bolj??o prihodnost in se bojuje za pre??ivetje v vsakdanjem ??ivljenju. Ko se Santiagov obup in tesnoba zlijeta v napet vrhunec filma, se soońćimo z vpra??anjem, kaj preostane odpu??ńćenemu vojaku, ki i??ńće upanje, najde pa zgolj razońćaranje in notranji nemir.

»Kri??anec novega latinskoameri??kega anga??iranega filma in Scorsesejevega Taksista.«

Josue Mendez o filmu:

Film sem ??elel narediti iz dveh razlogov. Najprej zaradi zgornjega citata, ki sem ga nekega dne zagledal med potepom po mestu. Drugi razlog je bilo sreńćanje z resnińćnim Santiagom, mladim veteranom iz Peruja. Njegova velikodu??nost, ńćloveńćnost in sońćutje so me spomnili na globoko brezbri??nost domańće oblasti in dru??be do tistih, ki so verjeli v svojo domovino.

Lik Santiaga Romana predstavlja prevarano perujsko generacijo, ki je ??rtvovala svojo mladost v zameno za bitko. Generacijo, ki se je vrnila domov, da bi se borila za pre??ivetje v dru??bi, ki se ne spominja njenega juna??tva, ki otroke pripravlja za vojno in pozablja v ńćasu miru.
Santiagovi dnevi je oseben, urban prikaz mesta, ki sem ga venomer imenoval dom. Ukvarja se z neizprosno trdoto mestnega ??ivljenja, ulic, smoga in prometa. Spomini iz vojne nikoli ne zapustijo Santiagovih misli in naracije, ki spremlja filmsko zgodbo. Tako se svet v besedi stalno prepleta s svetom v sliki. Santiagovi dnevi je zgodba o ńćlovekovem iskanju reda in harmonije v kaotińćnem svetu.

V svojem vizualnem slogu in strukturi je film eklektińćen in na trenutke fragmentiran, prav tako kot njegov glavni protagonist. Tako Santiago kot sam film v zańćetku brezciljno i??ńćeta svojo pot. Jasni cilj se jima izmika. Ko pa Santiago odlońćno vstopi v svoje novo ??ivljenje, tudi film steńće hitreje. Od tega trenutka dalje se prińćne naglo odvijati zgodba glavnega lika, njegovega poskusa adaptacije v svet vsakdanjega ??ivljenja in re??evanja izgubljenih du??, ki jih sreńćuje na svoji poti.

Prevladuje rońćna kamera, ki naj bi gledalca pribli??ala du??evnemu stanju lika, njegovi paranoji, nestabilnosti in socialni krhkosti. Tudi obńćasni monta??ni preskoki naj bi razkrivali tesnobne vzgibe Santiagovih misli.

o snemanju

Scenarij sem pisal tri mesece. Nato sem uporabil Coppolin pristop: igralce sem za dva meseca osamil in jim narońćil naj improvizirajo. Med vajami sem zavrgel 70 % predloge, saj so mi igralci, ??e posebej Pietro Sibille (glavni igralec), dali nov navdih in znatno obogatili scenarij. Resnińćni Santiago Roman, po katerem je film tudi nastal, je bil prisoten tako med pripravami kot pri snemanju. Ko smo dosegli ??eleni rezultat, smo zańćeli s snemanjem, ki je trajalo 24 dni. Film sem financiral sam, s pomońćjo nekaterih sponzorjev, s podporo Hubert Bals Funds (Rotterdam) in delavnice Produire au Sud (Festival treh kontinentov, Nantes). Snemal sem na Super 16 mm trak, tako zaradi finanńćnih razlogov, kot zaradi vizualnega uńćinka, ki mi je ljub??i, kot tisti pri 35 mm formatu.

Oglejte si ??e: