IsolaCinema - KinoOtok » Blog Archive » to bi bila zelo dobra idejato bi bila zelo dobra ideja

nik jeffs

festivalski dnevnik pi??e nikolai jeffs

V Izolo potujem z dvema navdu??encema nad Afriko – Gabriele in Rokom. Lakota nas daje, pripadamo skupnosti, ki ??irino sveta ne enańći z ozkimi mejami svojega neznanja, ńće??: “Ker ne poznam nobenega afri??kega filma, Afrika filma nima …

Kampiramo pri svetilnilku. Rok in Gabriele imata vsak svojega, jaz pa sem v velikem, belem, kolektivnem ??otoru, ki si ga delim s kakim ducatom ljudi. V kotu opazim velik kup rabljenih odej. ń?emu, saj smo vendarle na morju?

Na otvoritvi ni nobenega pompa, nobenega ritolizni??tva, nobenih visokoleteńćih povabljenih fac, ki bi pri??le samo zato, da si pro??etajo faco. Direktor festivala Vlado ?†kafar pravi, naj se pome??amo med seboj – organizatorji, eminentni gostje, obńćinstvo. Torej naj se ne bi presegale samo razne horizontalne oziroma kulturne meje, temveńć tudi tiste, ki izhajajo iz razlińćnih, hierarhiziranih dru??benih vlog. To mi je v??eńć. Dru??abnost je lahko globoko subverzivna ??ivljenjska oblika.

Sledi dialektińćni ??ok indijskega oziroma bollywoodskega filma Umrao Jaan. ??e kontekst zlakotenosti po kulturnih oblikah svetovnega juga mu da neprecenljivo vrednost. Tega si deli tudi z ostalimi filmi, ki se bodo ??e vrstili: svet prikazujejo na novo. Rev??ńćina na??e socializacije v dominantne oblike evroatlanskega (filmskega) spektakla namreńć sestoji v tem, da svetovnega juga ni ali pa je prisoten le kot simptom, stereotip, ‘drugi’, pokrajina v kateri se uveljavlja zahodni jaz…

Za Bollywood je resda znańćilna enostavna, takorekońć ńćrno-bela karakterizacija, visoka moralna alegorińćnost in organsko prepletanje dialoga z glasbenimi vlo??ki. Pa vendar je bogastvo filma Umrao Jaan prisotno ??e na najbolj osnovni ravni odpiranja drugańćnih zgodovinskih in kulturnih kontekstov, pripovednih nańćinov, obńćutenja tradicije in kulture, skratka – mo??nosti kulturne samoreprezentacije in vsega, kar pride z njo…

Projekcija teńće, mraz pritiska, toda veńćina vztraja na svojih sede??ih. Lakota. Kasneje, ko se zańćne ??ur ob svetilniku, klepetamo, jemo falafel in se olaj??amo za nekaj pikrih na rańćun mraza. ?†e huj??i se zdi, ker bomo v svojih spalnih vreńćah vsak zase, vsak sam.

Nenadoma zańćnem globoko ceniti rabljene odeje, ki jih je za nas prijazno pripravila daljnovidna komandirka prostovoljcev Vanja Kaluderńćiń?. Jaz sem sicer intelektualec, toda spim na tleh in ne med svilenimi rjuhami. Na razne etnocentrińćne nańćine mi??ljenja pa je dal klasińćni odgovor ??e ońće indijske neodvisnosti Gandhi. Ko se je nekońć mudil v Londonu na pogajanjih o mo??nosti osamosvojitve, so ga njegovi angle??ki gostitelji vpra??ali, kaj si misli o britanski civilizaciji. “To bi bila zelo dobra ideja”, je odgovoril.

Izola je dobra ideja ??e zdaj.

pusti sporoŤilo

Logged in as . Logout »